शालेय पदाधिकारी

शालेय पदाधिकारी

अ. क्र. नाव पद शिक्षण अनुभव
श्री.सोमनाथ शंकर जगदाळे मुख्याध्यापक एम.ए.बी.एड, एम.एड., डि.एस.एम. ११ वर्ष
श्री.प्रशांत विलास आहिरे मुख्य लिपिक बी.कॉम ०५ वर्ष